سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حامد ذکری – پژوهشکده الکترونیک دانشگاه پژوهشکده الکترونیک
علی اکبر جلالی – پژوهشکده الکترونیک عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

حضور منابع تولید پراکنده در شبکه، شارش توان و اندازه تلفات شبکه را در هر دو سطح انتقال و توزیع تغییر میدهد. در نتیجه، روش مورد استفاده جهت تخصیص تلفات، باید بر تمام بخشهای مرتبط با شبکه، تاثیر مالی داشته باشد. در بسیاری از طرحهای تنظیم تعرفه در سطح توزیع، روش مورد استفاده، روش ساده میانگینگیری بین تمام مشتریها است. بنابراین، هیچ توجهی به مشتریها به صورت جداگانه و بر مبنای موقعیت مکانی آنها، به ویژه آنهایی که منبع تولید پراکنده را نصب نمودهاند، نمیشود؛ چرا که اینگونه مشتریها میتوانند سبب کاهش تلفات شبکه شوند. بنابراین، میانگینگیری تلفات بین تمام مصرف- کنندهها، سبب از بین رفتن رقابت برای نصب منبع تولید پراکنده در چنین محیط بازاری میشود. روش پیشنهادی زیر، برای تخصیص هزینه های تلفات در سطح توزیع بر مینای قیمت گذاری گرهی است که معمولا در سطح انتقال در شبکه استفاده میشود و قیمتها را در گرههای مختلف در شبکه توزیع با استفاده از ضرایب گرهی تعیین میکند؛ به همان شیوهای که در شبکه انتقال مورد استفاده قرار میگیرد. این قیمتها از نظر اقتصادی کارا بوده و هزینه های تلفات را بر مبنای مکانی، به مصرفکنندههای متصل به شبکه، تخصیص میدهند. همچنین، قیمتهای گرهی در سطح توزیع، حضور تولیداتپراکنده را نیز در نظر میگیرند و انگیزههای اقتصادی موثرتری برای حضور بیشتر تولید پراکنده در شبکه توزیع، با دادن پاداش به تولید پراکنده برای مشارکت در کاهش تلفات، ایجاد میکنند.