سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حامد ذکری – پژوهشکده الکترونیک دانشگاه پژوهشکده الکترونیک
علی اکبر جلالی – پژوهشکده الکترونیک عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این تحقیق، روش جدیدی برای تخصیص هزینههای ثابت شبکه توزیع (هزینه تعمیر و نگهداری ثابت و کلی) ارائه میشود. این روش از فلسفه روش پرکاربرد مگاوات-مایل مورد استفاده در شبکههای انتقال، که مبنای تخصیص هزینه آن گستره مصرف به دست آمده از پخش بار است، استفاده میکند. در این روش، گستره مصرف با ضرب نمودن کل تولید یا مصرف یک باسبار در تغییرات حاشیهای جریان، یا ضرایب توزیع توان به جریان که نشاندهنده نمو توان اکتیو یا راکتیو مصرفی، یا تولیدی در حضور تولید پراکنده، هستند، در هر باسبار و در هر مدار، به دست میآید. این ضرایب مشابه ضرایب توزیع توان انتقالی در شبکههای انتقال هستند. برخلاف طرح تعرفه سنتی، که به صورت میانگینگیری هزینههای ثابت بر مبنای هر کیلووات ساعت بین تمام مصرف- کنندگان میباشد، روش پیشنهادی سیگنالهای قیمت هزینهمحوری را فراهم مینماید و به همین دلیل، قادر به حذف یارانه- های تقاطعی احتمالی، که مانعی در جهت حضور هر چه بیشتر تولید پراکنده در شبکه توزیع به حساب میآید، میباشد.