سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهسا قندهاری – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
سمیه محمدی – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
محمد عرب یارمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

سازمان هادرجستجوی راه حل ها و استراتژی های جدیدی برای بهبود و افزایش مزیت رقابتی شان هستند برون سپاری یکی از استراتژیهاست که میتواند منجر به رقابت پذیری گسترده ای شود امروزه هزینه های مربوط به تامین کنندگان خارجی بسیارمهم است زیرا تعیین کننده هزینه نهایی محصول است ودراین میان انتخاب تامین کنندگان مهمترین تصمیم است بنابراین دریک زنجیره تامین مهمترین چالش برون سپاری انتخاب تامین کنندگانی است که کالاهای با کیفیت و منطبق با استانداردهای سازمان را تولید کننددرپژوهش حاضر ابتدا به طبقه بندی تامین کنندگان ازنظر معیارهای کیفیتی با استفاده ازتکنیک «TOPSIS پرداخته و سپس با مدل برنامه ریزی ارمانی و تعیین سودتخصیص یافته بههرتامین کننده به حداکثرسازی تابع سود شرکت مادر و تامین کنندگان می پردازد یافته ها حاکی ازانست که مدل ارایه شده دراین پژوهش منجربه تحقق یک استراتژی برد ـ برد برمیگیردد تا همه قسمت های زنجیره تامین منتفع شوند.