سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا خدرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدجبار حسنوند – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید فرخی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

درسالهای اخیر شبکه های رادیو شناختگربا هدف استفاده بهینه از باندفرکانسی درزمان ومکان بطور گستردها یمورد توجه قرار گرفته اندمدیریت منابع ازچالشهای مهم درسیستمهای مخابراتی است و درشبکه های رادیو شناختگر از اهمیت بیشتری برخوردار است توان و مدولاسیون دوپارامتر مهم درمخابرات می باشند دراین مقاله از پیوند یک الگوریتم تخصیص توان و مدولاسیون وفقی با هدف کم کردن مجموع توان مصرفی کاربرهای ثانویه استفاده می کنیم دراین روش براساس اطلاعات دریافتی از کانال محدودیت تداخل و حداقل SINR مطلوب نوع مدولاسیون و توان اختصاص یافته به هرکدام از کاربرهای ثانویه بصورت تطبیق پذیرمشخص می شود.