سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاور پورمحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی شاهنظری – عضو هیأت علمی و استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشا
علیرضا عمادی –
میرخالق ضیاء تباراحمدی –

چکیده:

تخصیص بهینه آب امروزیه با افزیاش فاصله بین عرضه و تقاضا اهمیت خاصی یافته اهست که مدیریت بین عرضه و تقاضای آب را ضروری می نماید بدین منظور از مدل WEAP برای برنامه ریزی و مدیریت آب درحوضه پروژه سد البرز استفاده شده است منبع اصلی تامین آب دراین حوضه آبهای سطحی می باشد این منطقه شامل ۳ بخش کشاورزی توسعه T بهبود B و خارج از طرح A و دو نقطه نیاز شرب شهرهای قائمشهر و جویبار می باشد اطلاعات ۳۰ ساله شامل دبی رودخانه ها اطلاعات آب زیرزمینی حجم آببندان ها مساحت زیرکشت و جمعیت شهرها وارد مدل شده و تا سال ۱۳۹۵ شبیه سازی گردید نتایج نشان داد که قابلیت اطمینان برای بخش کشاورزی بطور متوسط ۳۵ درصد و برای دو شهر قائم شهری و جویبار ۱۰۰ درصد می باشد.