سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم رستم نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد
ناصر ندا – دانشگاه بیرجند استادیار

چکیده:

یک مساله اساسی برای سیستم های مشارکتی چگونگی انتخاب ربه و تخصیص توان به مبدا و رله می باشد دراین مقاله ما انتخاب رله را با معیار حداقلپذیری تخصیص توان درنودهای رله و مبدا و تحت محدودیت احتمال outage مورد بررسی قرارمیدهیم مساله دردوحالت ارسال مستقیم و ارسال پویا به صورت ترکیبی از ارسال مستقیم و مشارکتی مورد بررسی قرارمیگیرد و نشان میدهیم که چگونه الگوریتم Hungarian به منظور حل مساله درحالت پویا بکاربرده می شود نتایج شبیه سازی نشان میدهد که الگوریتم مطرح شده با درصد پیچیدگی بسیارکم به جواب بهینه منجر شده و درنتیجه باعث کارایی بهتر شبکه درصدبالای صرفه جویی درمصرف توان میگردد.