سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هوشنگ فتحی – گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
سیدمحمدسجاد صدوق –

چکیده:

در این مقاله، ما یک طرح تخصیص توان در سیستمهای رادیو شناختی مبتنی بر مدولاسیونOFDMبا در نظر گرفتن خطای سنجش طیف را پیشنهاد می دهیم. برای رسیدن به این هدف، ابتدا سطوح تداخل متقابل شبکه اولیه و شبکه ثانویه بر یکدیگر،ناشی از خطای سنجش طیف را بدست می آوریم. سپس با استفاده از این پارامترهای تداخل و با در نظر گرفتن قید تداخل تحمیلی بر کاربر اولیه از سوی شبکه شناختی و قید حداکثر توان شبکه شناختی، ظرفیت قابل دسترس لینک فروسو مربوط به کاربر ثانویه را بیشینه می کنیم. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که به ازای یک سطح تداخل معین تحمیل شده بر کاربر اولیه، طرح تخصیصتوان پیشنهادی در مقایسه با طرحهای تخصیص توان کلاسیک – که خطای سنجش طیف را در نظر نمی گیرند – باعث افزایش نرخ ارسال داده قابل دسترس در شبکه شناختی می شود