سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ملیحه فروزان مهر – دانشگاه بیرجند
حمید فرخی –

چکیده:

دراین مقاله مساله تخصیص توان درشبکه های رادیوشناختگر با درنظر گرفتن فعالیت کاربران اولیه را بررس یمی کنیم دراین سناریو محیط رادیوشناختگر بهعنوان یک محیط ریسک پذیر درنظر گرفته یم شود که هرلحظه امکان بازگشت کاربران اولیه و پس گرفتن باندهای فرکانسی کهدردسترس کاربران ثانویه است وجود دارداین مساله موجب ایجاد تلفات درنرخ دیتای کاربران ثانویه می شود دراینجا مساله بهینه سازی تخصیص توان تبدیل به ماکزیمم کردن ظرفیت مورد انتظار یعنی مجموع ظرفیت منهای تلفات ظرفیت می شود این امر باعث می شود کهمساله بهینه سازی با درنظر گرفتن فعالیت کاربران اولیه نسبت به مساله تخصیص توان مرسوم بدوندرنظر گرفتن فعالیت کاربران اولیه پیچیده تر می شود بنابرانی دو الگوریتم زیربهینه پیشنهاد کرده ایم که پیچیدگی محاسباتی آنها نیز به الگوریتم بهینه کمتر است و شبیه سازی ها نشان میدهد که نتایجی نزدیک به الگوریتم بهینه دارند.