سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد نصیر – گروه کارشناسی ارشد برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
حسن براتی – استادیار گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمود جورابیان – استاد گروه برق، دانشکده فنی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله روشی برای ردیابی تلفات و هزینه انتقال در بازار برق یا شبکههای قدرت تجدید ساختار شده ارائه شده است. در این روش با استفاده از الگوریتمهای ردیابی، که تابع اطلاعات پخش توان است، و از محاسبات پخش بار یا با استفاده از تخمینگر حالت بدست میآید، سهم توان عبوری ژنراتورها و بارها از خطوط، با بکارگیری روشهای ردیابی مبتنی بر مفهوم ردیابی پایین نگاه و ردیابی بالا نگاه و اصل سهم متناسب یا اصل تسهیم تناسبی،بدست می آید. با داشتن سهم توان شرکاء بازار در خطوط و همچنین استفاده از اصل تسهیم تناسبی، سهم تلفات ژنراتورها و بارها وهمچنین هزینه آنها محاسبه می شود. الگوریتم ارائه شده با استفاده از نرم افزارMATLAB روی یک سیستم نمونه شبیهسازی شده است. نتایج حاصل از شبیهسازی سادگی و عملی بودن روش ارائه شده را نشان می دهد