سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن جوانشیر – دکترای صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا عبدالحی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، کارشناس ارشد ترافیک
علی امامی لنگرودی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، کارشناس ارشد ترافیک
پویا حجتی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، کارشناس ارشد ترافیک

چکیده:

سالانه تصادفات جادهای خسارت بسیاری را بر جامعه تحمیل میکند، تخصیص بودجه جهت رفع نقاط پرحادثه از وظایف مهم وزارت راه است، رفع این نقاط پرحادثه در حال حاضر یکی از پر منفعتترینسرمایهگذاریها میباشد، گرچه این سرمایهگذاری سودی نقدی در بر ندارد ولی منفعت آن حفظ جان و اموال مردم از خسارات ناشی از حوادث است، مدل پیشنهادی این تحقیق، تخصیص بودجه برای هر نقطهشناسایی شده را با استفاده از روشهای مهندسی و اقتصادی انجام داده است و یکی از روشهای عدم رفع، رفع کوتاه مدت و رفع بلند مدت جهت هر نقطه پیشنهاد میشود. برای حل این مسئله نیاز به استفاده ازروشهای حل غیر شمارشی اجباری بود به همین جهتبعد از مطالعات لازم، الگوریتم ژنتیک به عنوان راه حل انتخاب شده است. تابع از مدل کاهش هزینه میباشد که شامل هزینه رفع نقاط و هزینههای ناشی از تصادفات موجود در نقاط پرحادثه است. در پایان مدل ارائه شده در یک مطالعه موردی به کار گرفته شده است