سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدسعید انصاری فر – کارشناس برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان
سعید فردانی – رئیس گروه برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان
سیدمجید شهیدی – کارشناس برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی
ایمان باستانی فر – رئیس اداره بودجه معاونت برنامه ریزی

چکیده:

بودجه امکان تخصیص منابع محدود را براساس اولویت های برنامه ریزی شده فراهم می کند بودجه ابزار مناسبی برای تخصیص بهینه منابع محدود می باشد که از هر منبعی به چه میزان و درکجا استفاده شود برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که با تخصیص بودجه یک سازمان به منظور دستیابی به چشم انداز و ماموریت و هدفهای حال و آینده آن درمحیطی پویا و رقابتی سروکاردارد دراین بین نکته مهمی که همیشه خلا وجود آن احساس می شود بررسی این موضوع است که هریک از این برنامه ها واقعا با چه هزینه ای انجام شده است به تعبیر دیگر به دلیل فقدان ارتباط برنامه ها با بودجه عملا نمی توانیم کارایی و اثربخشی اجرای برنامه ها را در سطح یک سازمان اندازه گیری کنیم این مقاله به بررسی ارتباط بودجه ریزی با برنامه ریزی استراتژیک تحلیل SWOT و ارایه یک نقشه راه و استراتژی های اداره بودجه در راستای دستیابی به استقرار بودجه رییز عملیاتی پرداخته است تحلیل فوق درچهارچوب کارت امتیازی متوازن صورت گرفته ودرنهایت به استخراج یک نقشه استراتژی جهت مرتبط کردن برنامه ریزی استراتژیک به بودجه ریزی عملیاتی منجر شده است.