سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن سخدری – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
مصطفی مردانی –
محمود صبوحی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

استفاده از مدل های انعطاف پذیر و روش های نوین و پیشرفته برای تعیین الگوی بهینه کشت در مناطق مختلف از جمله مواردی است که مورد توجه محققین قرار دارد. در مطالعه حاضر نیز سعی بر آن بود که از انواع متفاوت مدل های چند هدفه برای تعیین الگوی بهینه کشت در استان اصفهان استفاده شود. ۸ نوع الگوی بهینه کشت متفاوت با استفاده از برنامه ریزی فرا آرمانی (Meta-Goal)، با دو اولویت بندی متفاوت انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که استفاده از برنامه ریزی فرا آرمانی منجر به انعطاف پذیری بیشتری در گزینش الگوی بهینه کشت نسبت به مدل های برنامه ریزی دیگر می شود. با توجه به شرایط استان اصفهان تعیین الگوهای بهینه کشت در اولویت بندی ۱ از برنامه ریزی فرا آرمانی پیشنهاد می شود. افزون بر آن، به دلیل حذف محصول ذرت دانه ای از الگوی بهینه کشت در هر دو نوع اولویت بندی در برنامه ریزی فرا آرمانی، استفاده از ابزار ترویجی برای کاهش سطح زیرکشت این محصول در استان پیشنهاد می شود