سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور زیبایی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
غلامرضا سلطانی – استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

عرضه محدود آب، همراه با افزایش قابل توجه در هزینه آن، زارعین را ناگزیر می سازد تا آب را با کارآیی ب یشتری مورد استفاده قرار دهند . به دلیل وجود اطلاعات ناقص و شرایط اقتصادی – اجتماعی خاصی که زارعین در آن فعالیت می نمایند، لازم است که علاوه برمحدودیت های فیزیکی، شرایط اقتصادی – اجتماعی و نیروهای بازار در مدلسازی رفتار زارعین مورد توجه قرار گیرد . به همین دلیل در این مطالعه، مدل حداکثر کننده سود انتظاری، برنامه ریزی مطلوبیت – کارا در چارچوب یک الگوریتم جامع تراز آب خاک برای دستیابی به استراتژیهای حداکثرکننده سود انتظاری و ریسک کارآی آبیاری در وضعیت آب محدود و نامحدود به کار رفت .
برای جمع آوری داده های مورد نیاز روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای به کار گرفته شد . در مرحله اول، یک خوشه مشتمل بر چهار روستا در کوار و یک خوشه شامل دو روستا در رامجرد انتخاب گردید و در مرحله دوم با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک ۱۴۵ و ۷۹ نفر زارع در روستاهای نمونه انتخاب و با مراجعه به آنها داده های مربوط به نهاده – ستاده، مقدار در دسترس منابع و سایر اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد . اطلاعات مربوط به تمایلات ریسکی زارعین و باورهای ذهنی آنها در مورد عملکرد و قیمت محصولات به ترتیب از یک زیر نمونه ۵۰ و ۳۵ نفری از نمونه اصلی به دست آ مد . علاوه بر این آمار مربوط به داده های سری زمانی ۱۳۵۳-۱۳۷۸ مربوط به عملکرد، قیمت و بازده برنامه ای محصولات مختلف از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس فراهم آمد . در این مطالعه برای تخمین درجه باور زارعین در مورد احتمال وقوع رویدادهای ریسکی از روش توزی ع مثلتی و جهت تعیین درجه تمایل آنها برای رویارویی با مخاطرات از روش معادل قطعی متحمل برابر و اقتصادسنجی استفاده شد .