سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طاهر محمودپورنیچالانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
علی باقری – استادیار، گروه سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

افزایش تقاضا برای آب و نیز افزایش آلودگی منابع آب باعث عدم توازن بین عرضه و تقاضا شده است. ماهیت یکپارچه سیستم های منابع آب نیز که بیانگر تاثیر متقابل بین بخش های مختلف حوضه رودخانه و سیستم منابع آبمی باشد باعث افزایش پیچیدگی تخصیص و مدیریت منابع آب در سطح حوضه رودخانه شده است. مدلهای DSS زیادی برای شبیه سازی و مدیریت تخصیص آب در حوضه رودخانه توسعه یافته است که از بین این مدلها دو مدلMODSIM و MIKE BASIN کاربرد زیادی دارند. در این مطالعه ضمن معرفی توانائیها وضعف های دو مدل، مکانیسم تخصیص آب و نیز سایر قابلیت های این دو مدل باهم مقایسه گردیده است. نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو مدلبا توجه به اهداف شبیه سازی، اهمیت مواردی که باید شبیه سازی گردد، و نیز اطلاعات و داده هایی که از حوضهرودخانه در دست می باشد، قابل استفاده است. مکانیسم تخصیص آب در مدل MIKE BASIN تفاوت قابل ملاحظه ای با مدل MODSIM دارد چرا که در این مدل فرآیند تخصیص از بالا به پایین بوده و موقعیت های برداشت آب ازرودخانه در تخصیص آب موثر می باشد. در حالی در MODSIM تخصیص مستقل از موقعیت گره تقاضا بوده و صرفا به اولویت آن بستگی دارد. مدل MODSIM در شبیه سازی قراردادها، قوانین و مقرارت قانونی و نیز مبادله آب قابلیتهای بیشتری نسبت به MIKE BASIN دارد