سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد پورسپاهی سامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه ته
رضا کراچیان – دانشیار دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

مدیریت منابع مشترک آبی به علت وجود ذی نفعان متعدد با اهداف و مطلوبیت های مختلف و لزوم مدنظر قرار دادن این اهداف در برنامه ریزی ها، یکی از مهم ترین چالش های مدیریت منابع آب است. اختلافات موجود در منابع مشترک آبی، م یتواند موجب بروز اختلافات سیاسی و اجتماعی فراوان و بحرا نهای ناشی از این اختلافات گردد. تئوری بازی ها با توجه به توانایی در نظر گرفتن استراتژی های بازیکنان و رفتارهای مورد انتظار در ازای هر استراتژی، روش مناسبی برای حل مسائل مدیریت منابع مشترک و از آن جمله مدیریت منابع ابی مشترک م یباشد. در این مقاله، متدولوژ یای برای تخصیص ماهانه آب در رودخانه های مشترک ارائه گردیده است که در آن از روش ها و مفاهیم موجود در بازی همکارانه برای توزیع سود اضافی حاصل از همکاری، بهره گرفته شده و با توجه به آن، میزان پرداختی بازیکنان به همدیگر محاسبه گردیده است. رو شهای شاپلی و نوکلئولوس روش های به کار رفته در این مقاله می باشند. گا مهای مختلف متدولوژی پیشنهادی جهت ارزیابی کارآیی آن، برای تخصیص آب در سیستم رودخانه ای کارون- دز به کار گرفته شده است. نتایج استخراجی حاکی از قابلیت بالای دیدگاه ها و رو شهای موجود در تئوری بازی های همکارانه در زمینه کاهش اختلافات در رودخانه های مشترک می باشد.