سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طاهر محمودپورنیچالانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
علی باقری – استادیار، گروه سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،

چکیده:

آب از جمله نیازهای اساسی انسان و نیز نهاده بسیاری از فعالیتهای تولیدی و خدماتی می باشد. تفاوت درمعیارها، فرهنگ ها و نیز مشخصات حوضه های آبریز مختلف باعث شده است که از رویکردهای مختلفی برایتخصیص منابع آب بین مصارف آن استفاده گردد. از جمله این رویکردها می توان رویکرد تامین نیاز ، اقتصادی، زیست محیطی، مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار و نیز حل اختلاف را نام برد. در رویکرد اقتصادی تخصیص آب، هدف حداکثرکردن سود و یا حداقل کردن هزینه اختصاص آب به مصارف مختلف می باشد . به دلیل تغییر پذیری شرایط و نیز عدم قطعیت، منافعی که از تخصیص آب بین بخش های مختلف یک سیستم منابع آب بدست می آید تحت ریسک بوده،تغییر خواهد کرد . تئوری پرتفولیو مدرن) MPT ( که در تحلیل سرمایه گذاری به کار گرفته می شود بین بازده وریسک با تنوع سرمایه گذاری ارتباط ایجاد کرده است . اگرچه مطالعات گوناگونی در ارتباط با منابع آب تحت عدم قطعیت انجام شده اما رابطه بین ریسک و بازده را به طور صریح در نظر نگرفته اند. از این تئوری و مفاهیم آن می توانبرای در نظر گرفتن وابستگی بین مصارف مختلف آب در تخصیص بهینه آب و نیز رابطه بین ریسک و بازده استفاده نمود. بر اساس این تئوری آب می تواند به عنوان یک سرمایه ایی که باید بین بخش های مختلف تخصیص داده شوددر نظر گرفته شود