سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن رستمی مال خلیفه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ریاضی، تهران، ایران
انسیه خرمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ریاضی، تهران، ایران

چکیده:

تحلیل پوششی داده ها DEA یک چارچوب تئوریک برای ارزیابی کارایی،فراهم میکند.اما ارزیابی کارایی یک فعالیت یا یک سازمان به روش معمولی DEA نیارمند داده های قطعی میباشد.این در حالی است که در دنیای واقعی ممکن است داده ها (ورودی وخروجی)مقادیر نادقیق داشته باشند.همین مسئله منجر به ترکیب مدل های DEA با تئوری مجموعه های فازی و توسعه این مدلها برای مواجه با نادقیق بودن داده ها شده است.هدف اصلی این مقاله بکارگیری تئوری مجموعه های فازی برای تخصیص مجدد و الگویابی سیستم تولید موازی بر پایه DEA است.