سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر شمسایی – دانشجوی کارشناسیارشدسازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب
عبدالرضا سروقدمقدم – عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله

چکیده:

تخریب پیشرونده عبارت است از منتشر شدن گسیختگی محلی اولیه از یک المان به المان دیگر و سر انجام تخریب همه ساختمان یا یک قسمت بزرگی از سازه. بررسی این پدیده ذاتا غیر خطی بوده و بررسی چنین پدیده ای نیازمند آنالیز های پی در پی و وابسته به هم می باشد. نیرویگرهای و APMروش مسیر بار، دو نوع روش برای آنالیز و طراحی در نظر گرفته شده دراستاندار،UFC رای جلوگیری از تخریب پیشرونده می باشند. در این مطالعه روش دومAPM) که مورد قبول تمامی استاندارد ها است و محدودیت نداردو میتوان انواع روش های تحلیل خطی وغیر خطی را برای آن به کار برد، مورد استفاده قرار گرفته است در این مقاله، پتانسیل تخریب پیشرونده برای قاب مهاربندی شده ضربدری وبه صورت نامنظم در ارتفاع با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی ارزیابی شده است و برای این منظور سه قاب ۵ ، ۱۰ و ۱۵ قه نامنظمدر ارتفاع به صورت غیر خطی مدل شده است