سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لادن خوش گذران – گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران
عبدالله فلاح شجاعی – گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران
سیدمحمد روضاتی – دانشگاه گیلان
محمدحسن لقمانی – گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران

چکیده:

نانوفیلم های ZnO:Al و ZnO با استفاده ازروش اسپری پیرولیز تهیه شدند د و برای اینکه تبلور بالای این نانوفیلم ها تایید شود از آنهاXRDپراش پرتو ایکس)گرفته شد. تاثیرAlدوپ شده بر روی خواصفوتوکاتالیزی نانوفیلمZnO مورد مطالعه قرار گرفت.در این پروژه تخریب فوتوکاتالیزی دو رنگ آزو؛ متیلن بلوMB)متیل اورانژMO)در حضور نانوفیلم هایZnO:Al و ZnO در جزئیات مورد بررسی قرار گرفت.MBطی ۶۰ دقیقه تابشUVبا استفاده از نانوفیلمZnO:Al و ZnOبه ترتیب بیش از ۸۰ % و ۸۵ % تخریب شدهMOطی ۲ ساعت با استفاده از نانوفیلم هایZnO:Al و ZnOبه ترتیب بیش از ۶۵ % و ۷۰ % تخریب شد که در نهایت این رنگ هاCO2آب تجزیه شدند. تخریب فوتوکاتالیزیMO و MBدر حمام نور با لامپ جیوه ی فشار بالای ۴۰۰ وات انجام گرفت.