سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد میر جلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده مهندسی نساجی،استادیار و عضو هی
فاطمه زاهد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده مهندسی نساجی،کارشناسی ارشد شی
مرجان میر جلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،گروه شیمی

چکیده:

دراین مقاله عملیات تخریب و رنگبری از محلول ابی رنگینه ازوی مستقیم Direct green 6 C.I.30295 با بکارگیری ذرات نانو دی اکسید تیتانیم دگوسا P25 تحت نور ماورای بنفش UV400 انجام گرفت. دراین پژوهش اثر پارامترهای غلظت محلول رنگ مقدار نانوکاتالیزور بکارگرفته شده PH و تاثیر اب اکسیژنه کمکی برروی میزان رنگبری مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاصل نشان دهنده این می باشد که با افزایش غلظت محلول رنگ و افزایش PH میزان رنگبری کاهش و با افزودن میزان نانو دی اکسید تیتانیم و اب اکسیژنه افزایش می یابد. به منظور بررسی میزان رنگبری انجام گرفته از روش بررسی میزان جذب توسط اسپکتروفتومتر جذبی بهره گرفته شد.