سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمشید نظری – دانشگاه پیام نور الشتر
سعید امیری –
مسعود غلامی – حفظ نباتات لرستان
مجید جوادی – حفظ نباتات لرستان

چکیده:

گیاهان متحمل یا مقاوم به یک علف کش به مرورزمان درمزرعه افزایش پیدا می کنند و سطح تمام مزرعه را می پوشانند و بهترین راه حل تغییر نوع علفکشهای مصرفی است از این رو به منظور تعیین تراکم نوع علفهای هرز و تاثیر علفکشهای رایج درگندم دیم آزمایشی درمزرعه ایی درسال ۸۹-۸۸ درمنطقه الشتر اجرا شد نتایج نشان داد که بیشترین نوع علفهای هرز مزرعه گندم مربوط به علف ه رز گوش موشی بود و است آزمایش نشان داد که استفاده از علفکش رایج منطقه توفوردی برآن بی تاثیر بوده و استفاده از این علف کش فقط باعث آلودگی محیط زیست می شود و به علت کوچک بودن این علف هرز و ماندن آن درزیرکانوپی گندم از دیدکشاورزان منطقه پنهان بوده و همین عامل باعث توسعه آن درمنطقه الشتر شده است بیشترین تاثیر برتراکم علفهای هرز رایج منطقه دراثر علف کش مخلوط تریبنورون+توفوردی با بیش از ۹۵ درصد خسارت مشاهده شد.