سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم طالبی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوریهای نو
راضیه برین – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوریهای نو
مسعود بهشتی – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه اصفهان، اصف
داود بی ریا – استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، دانشگاه ا

چکیده:

آلودگی محیط زیست به هیدروکربن های نفتی اغلب به آلودگی محیط زیست منجر می شود. برای زیست پالایی مناطق آلوده به نفت، تجزیه هیدروکربن های نفتی در غلظت بالا و با نرخ سریع مطلوب است. از این روبه میکروارگانیسمهای با توانایی بالا برای تولید بیوسورفکتانت و نیز تجزیه زیستی ترکیبات نفتی نیاز است. در این تحقیق تولید بیوسورفکتانت و تجزیه زیستی نفت سفید با استفاده از ۱۱ باکتری جدا شده از خاک هایآلوده نفتی پالایشگاه اصفهان، مورد مطالعه قرار گرفت. برای مطالعه تجزیه زیستی هیدروکربن ها از آنالیز کروماتوگرافی گازی ) GC ( استفاده شد و قابلیت تولید بیوسورفکتانت آنها با اندازه گیری کشش سطحی وشاخص امولسیفیکاسیون انجام پذیرفت. با توجه به اینکه از میان باکتری های جدا شده، دو سویه به نامهای B و S توانایی بالایی در تخریب زیستی سریع نفت سفید و کاهش کشش سطحی به کمتر از ۳۳ میلی نیوتن برمتر داشتند، به عنوان سویه های مناسب جهت فرآیند زیست پالایی انتخاب شدند. آنالیز IR نیز برای شناسایی گروه های عاملی بیوسورفکتانت تولیدی انجام پذیرفت. نتایج IR نشان داد، که بیوسورفکتانت تولیدی سویه B از نوع لیپوپپتیدی و برای سویه S گلیکولیپیدی است