سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عارف زمانی آبندانسری – دانشجو کارشناسی ارشد مخازن هیدروکربوری
سیداحمد عطائی – دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر صرافی – دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهین شفیعی – دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات موجود در صنعت نفت رسوب ترکیبات سنگین نفت خام مثل آسفالتین میباشد. رسوب این ترکیبات باعث بروز مشکلاتی از قبیل بلوکه شدن خطوط لوله استخراج و انتقال نفت خام و آلودگی اکوسیستم می شود. در این مطالعه از روش تجزیه زیستی(Biodegradation برای از بین بردن رسوب آسفالتین استفاده شده است. بدین صورت که میکروارگانیسمهایی که دارای قابلیت بالا برای تخریب زیستی هستند با استفاده از یک سری روشهای آزمایشگاهی از نمونه های جمعآوری شده از میدان نفتی مارون جداسازی شده و میزان تخریب آسفالتین با استفاده از روش اسپکتوفتومتری مادون قرمزانتقال فوریهFTIR) و آنالیزور کربن – هیدروژن – نیتروژن CHN) تجزیه تحلیل شده است. در ادامه تأثیر محیط کشت مایع،PH و اکسیژندهی بر روی تخریب زیستی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت بیستوپنج گونه میکروارگانیسم از نفت و خاک آلوده میدان نفتی درود در جنوب ایران جدا سازی شده است که قابلیت استفاده از آسفالتین به عنوان منبع کربن و انرژی را دارد. میکروارگانیسم های جدا شده، در فرم خالص و مختلط ، به مدت دوازده روز در دمای سی درجه سانتی گراد در محیطی که شامل آسفالتین است کشت شده اند. سه میکروارگانیسم از بین میکروارگانیسم های جدا شده رشد بیشتری نسبت به بقیه در آسفالتین دارند. میکروارگانیسمهای جدا شده در این پژوهش نشان دادند که توانایی خوبی برای رشد در نفت دارد.