سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا واعظی –
شکوه کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
محمدحسین محمدی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

رطوبت پیشین خاک نقشی موثر در میزان تخریب خاکدانه ها دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی چگونگی تاثیر بارندگی های پیشین بر تخریب خاکدانه ها در دو کاربری کشاورزی و بکر بود. برای این منظور از خاکدانه های با قطر ۶-۸ میلی متر از دو خاک مارنی تحت کشت و بکر در غرب زنجان در سال ۱۳۸۹ نمونه برداری شد. میزان تخریب خاکدانه ها با محاسبه میانگین وزنی قطر در حالت خشک پس از تاثیر باران شبیه سازی شده تعیین گردید. نتایج نشان داد که بین زمان بارندگی های پیشین و تخریب خاکدانه ها در خاک کشاورزی بر خلاف خاک بکر رابطه معنی داری (۰۵/۰>p) وجود داشت: با افزایش تداوم بارندگی، پایداری خاکدانه ها کاهش یافت (۵۹/۰ .(R²=