مقاله تحول کارکردهای اجرایی در دختران و پسران پیش دبستانی و دبستانی (پنج تا ۱۲ ساله) مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه های علوم شناختی از صفحه ۵۸ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تحول کارکردهای اجرایی در دختران و پسران پیش دبستانی و دبستانی (پنج تا ۱۲ ساله) مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی شهر اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحول
مقاله کارکردهای اجرایی
مقاله اختلال نقص توجه
مقاله بیش فعالی
مقاله کودکان پیش دبستانی و دبستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمشائی آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: یارمحمدیان احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف این مطالعه، بررسی روند تحول کارکردهای اجرایی در کودکان پیش دبستانی و دبستانی (پنج تا ۱۲ ساله) مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی بود.
روش: در این پژوهش مقطعی/توصیفی، ۲۱۰ دانش آموزدختر و پسر (۱۰۵ دختر و ۱۰۵ پسر) پنج تا ۱۲ ساله مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی از مراکز پیش دبستانی و دبستانی شهر اصفهان با استفاده از پرسش نامه کانرز (فرم والدین) انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. برای تعیین روند تحول کارکردهای اجرایی، از آزمون برج نپسی و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی، تحلیل واریانس دو راهه و آزمون تعقیبی شفه و نرم افزار spss-16 استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که نمرات کارکردهای اجرایی کودکان دختر و پسرگروه های سنی پنج تا ۱۲ ساله مبتلا به این اختلال با توجه به سن افزایش می یابد. نتایج همچنین نشان دادند که بین میانگین نمرات کارکردهای اجرایی گروه های سنی مختلف تفاوت معنادار وجود دارد (p<0.0001)، اما بین میانگین نمرات کارکردهای اجرایی دختر و پسر تفاوت معناداری دیده نشد.
نتیجه گیری: روند تحول کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی دختر و پسر با توجه به سن سیر صعودی دارد، اما کارکردهای اجرایی دختران و پسران یکسان است.