سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهدی ابزری – استاددانشگاه اصفهان
فاطمه ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مینو ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

عامل نیروی انسانی متخصص به عنوان یکی ازفاکتورهای اساسی دربرنامه ریزی رشد و توسعه سازمان نقش اساسی ایفا می کند برنامه ریزی جانشینی ابزاری است که بوسیله آن یک سازمان آمادگی لازم برای جایگزینی کارکنان کلیدی خود که جایگاه شغلی خود را ترک می کنند کسب می کند دراین مقاله که ازنوع ترویجی می باشد نخست موضوع جانشین پروری اززوایای مختلف مورد بررسی قرارگرفته و درادامه مدلی برای برنامه جانشینی پروری به سازمان ها پیشنهاد شده است و درپایان مقاله جانشین پروری ازدرون سازمان با تامین نیروی مورد نیاز برای پرکردن مناسب خالی سازمان ازطریق نیروهای شایسته برون سازمانی موردمقایسه قرارگرفته است.