سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم نیکوکار – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
زیبا غنایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

پژوهش حاضر ،با هدف مقایسه سبک های هویتی دانش آموزان دختر و پسر انجام پذیرفت ، جامعه پژوهشی را کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان شهر ساوه و اسلامشهر در سال تحصیلی۸۹-۸۸ تشکیل می داد. از این جامعه گروه نمونه ای با حجم ۴۰۰ نفر از آزمودنی ها بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخابشده و پرسشنامه سبک هویت برزونسکی روی آنها اجرا گردید . داده هایی که با استفاده از پرسشنامه و به شیوه زمینه یابی به دست آمد ، وارد رایانه شده و با نرم افزارspssموردتجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .فرضیه های پژوهش عبارت بود از: ۱٫آیا بین میانگین نمرات دانش آموزان دختر و پسر در سبک هویت اطلاعاتی تفاوت معناداری وجود دارد؟ ۲٫ آیا بین میانگین نمرات دانش آموزان دختر و پسر در سبک هویت هنجاری تفاوت معناداری وجود دارد؟ ۳٫ آیا بین میانگین نمرات دانش آموزان دختر و پسر در سبک هویت سردرگم / اجتنابی تفاوت معناداری وجود دارد؟ ۴٫ آیا بین میانگین نمرات دانش آموزان دختر و پسر در تعهد هویتی تفاوت معناداری وجود دارد؟ نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که از نظر سبک های اطلاعاتی، هنجاری و تعهد هویت تفاوت معنی داری بین دانش آموزان دختر و پسر وجود ندارد، و این در حالی بود که میانگین سبک هویت سردرگم دانش آموزان دختر به طور معنی داری بالاتر از دانش آموزان پسر بود