سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر قدسی – کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری و پژوهشگر دا

چکیده:

از اواخر قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی دوم، نظریه ها و رویکردهای مطرح ژئوپلیتیک سنتی ومدرن، گرفتار در پارادایم مسلط جبر جغرافیایی، قدرت هر کشور را بر اساس عوامل عینی جغرافیایی آن مورد ارزیابی قرار می داد و با مشاهده ضعف در بنیان های نظری این علم و پارادوکس های فراو ان ایجاد شده در تحلیل مناسبات و موازنه قوا و همچنین وقوع تحولات مهم جهانی در سال های اخیر، اندیشمندان ژئوپلیتیک چاره ای جز در هم شکستن سنت ها و پارادایم های مسلط و درانداختن بنیانی نوین نداشتند. از این رو، چرخش نظری از تمرکز بر جنبه های عینی قدرت به اندیشه و ادراک، نمود عینی تری یافت. مطالعه رفتارهای ایالات متحده امریکا به عنوان قدرت جهانی با علایق ژئوپلیتیکی، به اندیشمندان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در تبیین تحول اندیشه های ژئوپلیتیک کمک شایانی خواهد نمود، از اینرو، نگارنده مقاله سعی دارد با مرور سند دف اعی ۲۰۱۲ ایالات متحده امریکا به عنوان یکی از اسناد مهم در تاریخ تحولات ژئوپلیتیکی عصر حاضر، ابعاد مختلف آن در تغییر نگرش ها و تحول اندیشه های ژئوپلیتیکی در موضوع قدرت را مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق مقاله مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوا می باشد . یافته های تحقیق مبین آن استکه در تبیین معادلات قدرت ،کدهای ژئوپلیتیکی صرفا محدود به عرصه های عینی گرایانه رابطه قدرت و جغرافیا نیست