سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
خدابخش پناهی کردلاغری –
سهیلا رضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده:

دراذهان عمومی شوری آب یا خاک همواره به عنوان یک عامل منفی برای کشاورزی محسوب می گردد درحالیکه می بایست به این موضوع توجه داشتکه کاربرد آبهای شوریا نمکهای عامل شوری درچه مناطقی ازنظر نوع خاک استعداداراضی و رده بندی آن مورد استفاده قرارمیگیرد مواد عامل شوری مانند کلرید سدیم چنانچه درمناطق با بارندگی زیاد که خاکها از نظر میزان املاح محلول خیلی فقیر میب اشند می تواند به عنوان یک عامل مثبت موردتوجه قرارگیرد دررابطه با آبهای شور نیز چنین است به این صورت باید نگریست که نه تنها خودمقداری عنصرغذایی دراختیار گیاه قرارمیدهند بلکه هم کلرید سدیم و همآبهای شور که حاوی مقدارزیادی املاح از جمله کلرید سدیم هستند م یتوانند با اثراتی که درشیمی خاک باقی می گذارد برای مثال جایگزینی سدیم به جای کلسیم یا منیزیم درکانیهای فسفانه یا سایرکانیها می توانند به تغذیه گیاه کمک نمایند و سبب شود که مقداری عناصرغذایی ازطریق انحلال کانیها وارد محلول خاک شود که به همین منظور یکآزمایش مزرعه ای تحت عنوان بررسی اثرکلرید سدیم وکود نیتروژن برعملکرد و اجزا عملکرد جو دیم درسال زارعی ۸۹-۸۸ ای دراراضی منطقه مختارشهرستان بویراحمد بصورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۱۶تیمار و درسه تکرار انجام گرفت تیمارهای آزمایش شامل سطوح نیتروژن ۱۷/۵و۳۴/۵و۶۹کیلوگرم درهکتار و چهارسطح کلرید سدیم ۰و۷۵و۱۵۰و۲۲۵ کیلوگرم در هکتار بودند.