سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اکبر نونهال نهر – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
محمد هدایتی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

چکیده:

روند گسترش و پیچیدگی روزافزون سازمانها در جهان پیشرفته امروزی، پیدایش عرصههای جدید کسب و کار، تشدید رقابت، نوآوریها و تغییرات سریع و مداوم در فناوری اطلاعات، توسعه تجارت الکترونیک،انواع سوءجریانها و لزوم تغییر در شیوههای گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات مالی شرکتها را اجتنابناپذیر ساخته است. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحدتجاری، عملکرد واحدتجاری،چشماندازهای آینده واحد و … در اختیار سرمایهگذاران، اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه و همچنین مدیران و سایرین قرار دهد. اینترنت به عنوان یکی از کانالهای پخش اطلاعات شرکتها، پدیدهای است که در سالهایاخیر در حال رشد و پیشرفت بوده است. بهرهگیری از گزارشگری مالی اینترنتی، هزینه تهیه، پردازش و کاربرد اطلاعات را کاهش داده و به خاطر دسترسی آسان و مطمئن به اطلاعات و برقراری سریع با بازارها، اهمیت وحساسیت دارد. یکی از ابزارهای نوین گزارشگری مالی که روز به روز در حال رشد و توسعه میباشد و به تعداد استفادهکنندگان آن در سراسر جهان افزوده میشودXBRLمیباشد. زبان گزارشگری مالی اینترنتی به عنوانXBRLیا زبان قابل گسترش گزارشگری مالی شناخته میشود. در این مقاله ابتدا به بررسی تاثیر این ابزارجدید بر حرفه حسابداری و بر کیفیت اطلاعات خروجی از این سیستم گزارشگری مالی پرداخته شده و درادامه ارتباط بینXBRL و استانداردهای حسابداری شرح داده شده،و در پایان بعد از مشخص شدن ذینفعان اینابزار به اختصار مزایا و معایبXBRLنیز بیان شده. نتایج حاکی از آن است که بکارگیریXBRL از یک طرف موجب افزایش قابیلت اتکاء، قابل فهم بودن، بهموقع بودن و شفافیت اطلاعات حسابداری شده و از طرف دیگر باعث بهبود خطمشی سیستم اطلاعاتی مدیریت و افزایش عملکرد مدیریت میشود