سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پویا شاطران نی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
عباس زارعی هنزکی – استاد دانشگاه تهران.

چکیده:

در این پژوهش تأثیر تعداد پاسهای فرآیند بر روی مشخصههای ریزساختاری آلیاژ آلومینیوم ۲۱۲۴ فرآوری شده توسط ۲۰۰ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که اعمال فرایند ˚C اکستروژن معکوس تجمعی در دمایاکستروژن معکوس تجمعی می تواند اثر قابل ملاحظه ای بر مشخصه های ذرات فاز دوم (اندازه، توزیع و مورفولوژی ذرات فاز دوم) داشته باشد. با افزایش تعداد پاس فرایند، رسوبات اولیه شکسته شده و اندازهی میانگین ذرات با کاهش مییابد. کاهش کسر حجمی رسوبات ثانویه با افزایش تعداد پاس نیز به انحلال رسوبات بر اثر کرنش اعمالی نسبت داده شد.