سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رحمت اله محمدی پور – دانشجوی دکترای حسابداری و عضو هیات علمی واحد ایلام
اباذر علایی بخش – اعضای هیات علمی واحد قائمشهر و چالوس
نعمت رستمی مازویی – اعضای هیات علمیواحد قائمشهر و چالوس

چکیده:

حسابداری دولتی در ایران در آستانه یک تحول اساسی قرار دارد. به نظر میرسد وزارت دارایی مهمترین نهاد در شروع اصلاحات در این رابطه باشد و وظیفه تهیه نقشه عملیاتی اصلاحات حسابداری دولتی تهیه چارچوب نظری و استانداردهای حسیابداری دولتی و نهایتا اجرای اصلاحات را برعهده گیرد. مقارن با این موضوع تحول در نظام بودجه ریزی در بخش دولتی و حرکت به سمت استقرار بودجه ریزی عملیاتی، نیاز به این تحول را تشدید کرده است. بودجهریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع است بنابراین حول دونکته ارتباط بودجه با نتیجه , ارتباط شاخصعملکرد و ارزیابی میچرخد. با توجه به اینکه بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ارزیابی عملکردها و شفافیت پاسخگویی میباشد لذا در این رابطه مبنای حسابداری تعهدی میتواند کاراتر و دقیقتر باشد. در این مقاله برآنیم تا با بررسی مبنای حسابداری فعلی به نیاز بودجه ریزی عملیاتی برای استفاده از مبنای تعهدی اشاره کرده و سپس در رابطه با استقرار بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر هزینه یابی بر مبنای فعالیت بحث بیشتری را ارائه نماییم