مقاله تحمل ارقام گوجه فرنگی به گل جالیز مصری (.Orobanche aegyptiaca Pers) در خراسان رضوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۴۱۱ تا ۴۲۰ منتشر شده است.
نام: تحمل ارقام گوجه فرنگی به گل جالیز مصری (.Orobanche aegyptiaca Pers) در خراسان رضوی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوجه فرنگی
مقاله رقم متحمل
مقاله وزن خشک
مقاله تعداد اتصالات گل جالیز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظفریان مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: صدرآبادی حقیقی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قصاب محمدآبادی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: نصیرپور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحمل ارقام گوجه رنگی به گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca Pers.) طی آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۱۱ تیمار و ۳ تکرار در سال ۱۳۹۱ در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی در خراسان رضوی به عمل آمد. تیمارها شامل ارقام پتوارلی سی اچ (CH)، استرلینگ (کارون)، خرم، پتوراک و هیبریدهایDNP 3005 ، PS 6515، SPEEDY،IDEN ،VADI STAR ،FIRINZEH  و DNP 3001 به صورت کاشت نشایی بودند. نمونه برداری طی دو مرحله، ابتدا پس از ظهور و استقرار گل جالیز بر روی بوته گوجه فرنگی جهت تعیین وزن خشک، تعداد ساقه و تعداد گرهک گل جالیز روی ریشه گوجه فرنگی و وزن خشک بوته گوجه فرنگی و سپس در انتهای فصل رشد جهت تعیین وزن میوه و عملکرد گوجه فرنگی انجام گرفت. نتایج نشان داد که ارقام استرلینگ و خرم با تفاوت معنی داری نسبت به سایر ارقام، کمترین وزن خشک، تعداد ساقه و تعداد گرهک گل جالیز روی ریشه گوجه فرنگی و در مقابل بیشترین وزن خشک بوته، میوه و عملکرد گوجه فرنگی را داشته و بنابراین متحمل ترین ارقام بودند. ارقام پتوراک و DNP 3001 از سوی دیگر دارای بیشترین وزن خشک، تعداد ساقه و تعداد گرهک گل جالیز روی ریشه گوجه فرنگی و ارقام پتوراک، پتوارلی سی اچ و FIRINZEH کمتـرین وزن خشک بوته، وزن میوه و عملکرد گوجه فرنگی بودند و بنابراین حساس ترین ارقام به گل جالیز معرفی می شوند. البته رقم DNP 3001 علی رغم دارا بودن مقادیر بیشتری در مورد صفات گل جالیز با افزایش وزن میوه توانست این نقصان را جبران نماید.