سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی یار – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس
محسن شیرعلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مینا مستحفظیان – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
امین مقیمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT بود. نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه صاحبنظران در زمینه گردشگری ورزشی در شهر اصفهان شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان تربیت بدنی، کارشناسان گردشگری و لیدرهای تورهای گردشگری بود. در این پژوهش کل جامعه آماری شامل ۸۴ نفر، به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ۵۰ سؤالی محقق ساخته بود که عوامل تأثیر گذار بر گردشگری ورزشی را در ۵ شاخص اقتصادی و بازاریابی، اجتماعی و فرهنگی، جاذبه های گردشگری، تجهیزات و تسهیلات و رویدادهای ورزشی، و خدمات، و در قالب ۴ مؤلفه نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها مورد مطالعه قرار داد . پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۹ بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمون t تک متغیره، آزمون فریدمن و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد از دیدگاه افراد مورد مطالعه، وجود ابنیه تاریخی و آثار باستانی مهم ترین نقطه قوت، عدم انجام بازاریابی به کمک متخصصین و تکنولوژی روز مهم ترین نقطه ضعف، قرار گرفتن اصفهان از لحاظ جغرافیایی در مرکز کشور مهم ترین فرصت و ضعف در ناوگان حمل و نقل ریلی مهم ترین تهدید در زمینه گردشگری ورزشی در شهر اصفهان می باشد. F مشاهده شده در سطح P≤۰/۰۵ تفاوت معناداری را بین دیدگاه گروه های مختلف کارشناسان در خصوص نقاط قوت، نقاط ضعف و تهدیدهای گردشگری ورزشی در شهر اصفهان نشان نداد و تنها در خصوص فرصت ها بین آنها تفاوت معناداری قابل مشاهده بود . همچنین در اولویت بندی شاخص ها، شاخص جاذبه های گردشگری مؤثرتر از سایر شاخص ها در زمینه گردشگری ورزشی در شهر اصفهان شناخته شد.