سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی صدیقی – استادیار – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عیسی احمدی – دانشجوی دکتری – دانشکده مهندسی مکا نیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد محمدی اقدم – دانشیار – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با استفاده از روش المان محدود ) ) FEM مساله برخورد سرعت پایین یک ضربه زننده فلزی با دماغهی کروی به یک پوستهی استوانهای کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفته است . با در نظر گرفتن یک مدل المان محدود، ماتریس های جرم، میرایی و سختی بدست آمده است . برای عمومیت دادن به مدل المان محدود فرض شده است که پوستهی استوانهای با سرعت زاویهای ثابت حول محور خود در حال دوران است . سپس مساله برخورد یک ضربه زننده فلزی با پوسته کامپوزیتی ساکن مورد بررسی قرار گرفته است . اثر جرم ضربه زننده در معادلات در نظر گرفته شده و معادلات حرکت حاکم بر پوسته و ضربه زننده بصورت کوپل با یکدیگر با روش انتگرالگیری عددی نیومارک حل شده است . نیروی برخورد با قانون تماس اصلاح شده هرتز مدل شده است . نتایج متنوعی از رفتار پوسته تحت ضربهی سرعت پایین برای پوستههای مختلف آورده شده است .