سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا اسماعیلی – دکتری ژئومرفولوژی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
سمیه حبیبی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نو

چکیده:

یکی از شیوه های مکمل در تحلیل و ارزیابی کاربری های مختلف، تحلیل کیفی کاربریها است که معمولا به منظور اطمینان خاطر از استقرار منطقی آنها و رعایت تناسبات لازم صورت می گیرد که در برنامه ریزی شهری تحلیل چگونگی قرار گیری کاربری های مختلف درکنار هم اهمیت اساسی دارد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت مسئله، تحلیل کیفی ماتریس مطلوبیت محلات شهر نور، مورد مطالعه قرار گرفته که این شهر یکی از شهرهای غرب استان مازندران دارای ۹ محله می باشد.برای انجام این تحقیق ابتدا نقشه کاربری اراضی شهر تهیه و با مشاهدات میدانی بهنگام شدند وسپس با ایجاد کد برای کاربریهای مختلف و تهیه حریم های هر یک از کاربریها در نرم افزار Arcgis ماتریس مطلوبیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصل از ماتریس مطلوبیت بیانگر این است که در این ارزیابی مکان گزینی و اسقرار کاربری های مسکونی، آموزش عالی و.. از نسبتا نا مطلوب تا کاملا نا مطلوب را نشان می دهد که متناسب نمی باشد.