سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا پازوکی نژاد – کارشناس ارشد رشته مطالعات جوانان

چکیده:

دراین پژوهش ارزشها و نگرشهای زیست محیطی دو نسل متولدین دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۷۰ با هممقایسه شد روش کار کیفی بود و با ۱۲ نفر محاسبه شد نتایج نشان داد که با آن که دانش زیست محیطی نوجوانان بیش از سالمندان بود اماسالمندان توجه بیشتری به محیط زیست و حفظ آن داشتند و بیش از نوجوانان به اقدامات حمایتی مانند مصرف بهینه آب برق و گاز تفکیک زباله و حفظ منابع طبیعی اهمیت میدادند با توجه به روند رو به جلوی مخاطرات زیست محیطی لازم است که نظام آموزش و پرورش غنی سازی دانش کاربردی را درکنار دانش انتزاعی درراس برنامه های خود قرار دهد و از نزدیک نوجوانان را با طبیعت محیط زیست آشنا کندتا بخشی از تجربه ی زندگی شان شود.