سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طالب مرادی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی، گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم ته
محسن رضایی – دکترای آبشناسی ، هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران
اکبر خدری – کارشناسی ارشد آبشناسی، گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

در این تحقیق کیفیت آب زیرزمینی دشت دهدشت -چرام به هدف بررسی میزان تناسب کیفیت برای استفاده کشاورزی تحلیل گردیده است. از اطلاعات ۳۰ چاه نیمه عمیق در دشت دهدشت – چرام استفاده گردیده است. نقشه پراکندگی عوامل مؤثر در کیفیت شامل ،T.D.S کلر، ب یکربنات، سولفات و سدیم که بیشترین تاثیر را در آب کشاورزی دارند در نر م افزار GIS بافرمت رستری تهیه و سپس این پارامترها در همین نر مافزار طبقه بندی و رتبه دهی گردیده اند. هر چه مقدار هر پارامترکمتر باشد به آن رتبه بالاتری داده شد. از همپوشانی لایه های مختلف نقشه نهائی میزان تناسب استفاده بدست آمد. نتایج نشان داد که از ۷۸۹ کیلومترمربعی که در این دشت از نظر کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفت حدود ۹ درصد از منطقه معادل ۶۷ کیلومتر مربع در محدوده بسیار خوب و ۶۲ درصد از منطقه معادل ۴۸۸ کیلومتر مربع در محدوده خوب ارزیابی گردید. با توجه به محدوده های مطلوب ذکر شده و مقایسه آن با نمودار ویلکوکس که حدود ۹۰ درصد از آب زیرزمینی دشت در رده های C3-S و ۱ C2-S1قرار دارند م یتوان فهمید که آ ب زیرزمینی دشت برای کشاورزی بسیار مناسب میباشد.