سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعیده رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهش
سیدحسین هاشمی – استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

پایشهای کیفیت آب موجودتولید داده های پیچیده ای می شوند که نیاز به روشهای مناسب برای تحلیل آنها است دراین پژوهش برای ارزیابی کیفیت آب رودخانه زرینه رود داده های فصلی ۲۲ پارامتر کیفیت آب در سال ۸۷ در ۳۹ ایستگاه با تکنیک تحلیل مولفه های اصلی تحلیل شدند مقادیر ویژه بهدست امده نشان داد که شش مولفه اول ۷۴ درصد تغییرات بین ایستگاهها را توجیه م یکنند همچنین پارامترهای خواست اکسیژن بیولوژیکی خواست اکسیژن شیمیایی فسفر کل، امونیم ، تیتانیم مربوط به مولفه اول با بارهای عاملی ۰٫۳۵۷، % ۲۴٫۸، ۰٫۳۱۰،۰٫۳۵۳،۰٫۳۴۰،۰٫۳۱۹ واریانس کل لیتیم و ارسنیک مربوط به مولفه دوم با بارهای عاملی %۱۶٫۸،۰٫۳۰۶،۰٫۳۱۹ واریانس کل مهمترین پارامترهای اثر گذار بر کیفیت آب هستند