سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعیده رمضانی – کارشناس ارشد محیط زیست آلودگیهای محیط زیست
سیدحسین هاشمی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

دراین پژوهش برای ارزیابی کیفیت آب رودخانه ها در حوضه آبریز کرخه داده های دوازده پارامتر کیفیت آب درچهارفصل زمستان ۱۳۸۶ تا پاییز ۱۳۸۷ در۸۳ ایستگاه سازمان حفاظت محیط زیست با روش تحلیل عاملی چندمتغیره تحلیل شدند. مقادیر ویژه بدست آمده نشان داد سه عامل اول حدود ۸۱ درصد تغییرات بین ایستگاه ها را توجیه می کنند پارامترهای آمونیوم خواست اکسیژن بیولوژیکی نیترات خواست اکسیژن شیمیایی اکسیژن محلول آهن فسفر کل و ph مربوط به عامل اول با ۴۹ درصد واریانس هدایت الکتریکی دمای آب کدورت و کلیفرم مدفوعی مربوط به عامل دوم با ۲۲ درصد واریانس و کلیفرم مدفوعی مربوط بهعامل سوم با ۱۰ درصد واریانس مهمترین پارامترهای موثر برکیفیت آب به دست آمدند شاخص ترکیبی محاسبه شده نشان داد ایستگاه های دینور نهاوند و خرم آباد بهترین کیفیت و ایستگاه های پایین دست شهر کرمانشاه دوآب مرک و چرد اول پایین ترین کیفیت دارند.