سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام شفیعی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی معدن

چکیده:

در کمربند مس پورفیری کرمان کانسار های اصلی و نشانه های کانه زایی مس پورفیری در ارتباط با توده های نفوذی متعدد تمرکزیافته اند. در این کمربند کانسار های بزرگ و یا نشانه های مس پورفیری ارتباط معنا داری با آبراهه ها و گسل ها نشان می دهند.بطوریکه بعضی از کانسار ها بر روی آبراهه ها اصلی با روندی خاص شناسایی شده اند. روند آبراهه ها انطباق بالایی با روند گسلش نشان می دهد. برای درک ارتباط موقعیت آبراهه هاو گسل ها با موقعیت کانه زایی مس از آنالیز فرکتال استفاده شد. مقایسه بعد فرکتال آبراهه ها و گسل ها نشان داد که موقعیت آبراهه ها با انطباق بالا) ۵۹ %>( بر موقعیت گسل ها منطبق می باشد. مقایسه بعدفرکتال گسل ها و موقعیت کانه زایی مس نیز نشان دهنده انطباق بالای بین موقعیت نقاط برخورد گسل ها و موقعیت کانه زایی مس می باشد.نتایج تحلیل فرکتال نشان می دهد که توزیع کانسار های مس بوسیله گسل ها کنترل شده است.نتایج این آنالیز ثابت می کند که آبراهه ها و گسل ها می تواند به عنوان یک ابزار اکتشافی در کمربند های مس پورفیری که فرسایش یافته یا توسط آبرفت ها پوشیده شده اند مورد استفاده قرار گیرد