سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کریمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محمدرضا حداد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی فردوس

چکیده:

دراین مقاله پارامترهای کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت مه و لات در راستای بهره برداری پایدار ازمنابع آب زیرزمینی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است نتایج انالیز شیمیایی نمونه برداری از ۴۶ حلقه چاه و ۳ رشته قنات نشان داد که از شمال شرقی دشت به طرف حاشیه ها مقدار EC از حدود ۱۷۰۰ تا بیش از ۱۵۰۰۰ میکروموس بر سانتی متر افزایش می یابد با مقایسه نتایج انالیز شیمیایی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۷۸ این نتیجه حاصل شد که غلظت اکثر یونها و در مجموع شوری آب زیرزمینی منطقه افزایش یافته است و میانگین TDS,EC به ترتیب ۱۲۱۰ و ۷۹ه۸ واحد افزایش یافته است تحلیل کمی منابع اب زیرزمینی نشان داد که تخلیه سالانه توسط چاهها و قنوات ۲۴۲ میلیون مترمکعب و تغذیه سالانه ۱۵۷ میلیون مترمکعب می باشد لذا ۸۵ میلیون مترمکعب کسری مخزن در هر سال خواهد داشت توسعه روشهای نوین ابیاری ارتقا راندمان آبیاری سطحی استفاده از سامانه مناسب انتقال و توزیع آب جلوگیری از اضافه برداشت آب چاهها هم به لحاظ تعدادساعات و هم به لحاظ میزان برداشت و حذف و یا کاهش تعداد ساعات آبدهی چاههای با شوری بالا جهت بهره برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی توصیه می شود.