سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد کرمی – بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا سعیدی – بخش مهندس یمکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی محمدی مهر – گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان

چکیده:

دراین مقاله کمانش غیرمحلی نانولوله های کربنی چند جداره بربستر الاستیک تحت بارگذاری ترکیبی پیچشی و محوری موردتحلیل قرارمیگیرد اثرات گرمایی و محیط الاستیک شامل ثابت برشی نوع پاسترناک به علاوه نیروی واندروالس نه تنها بین دو جداره مجاور بلکه بین همه جداره ه ای نانولوله کربنی چندجداره درنظر گرفته شده است براساس تئوری الاستیسیته غیرمحلی و با استفاده ازمدلهای محیط پیوسته یک مدل چند پوسته ای برای بار کمانش غیرمحلی یک نانولوله کربنی چندجداره ارایه شده است از نتایج بدست آمده می توان مشاهده کرد که با افزایش تغییرات درجه حرارت در دمای محیط باربحرانی کمانش یک نانولوله کربنی چند جداره افزایش می یابد. درحالیکه در دماهای بالاتر ازدمای محیط افزایش تغییرات درجه حرارت باعث کاهشبار بحرانی کمانش می شود همچنین تاثیر بستر پاسترناک بربار کمانش بیشتر از اثر بستر وینکلر است.