سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد نور آبادی – دانشجوی کارشناس یارشد مهندسی مواد مرکب، مرکز تحقیقات کامپوزیت تهران
جعفر اسکندری جم – دانشیار، مرکز تحقیقات کامپوزیت تهران
حسینعلی ناطقی – کارشنا سارشد مهندسی دریا، سازمان صنایع دریایی

چکیده:

ساختارهای مشبک از پیشرفت هترین و جدیدترین الگوهای مورد استفاده در طراحی ساز ههای کامپوزیتی می باشند . پوست ه های تقویت شده با ریب های طولی و عرضی (ساختار مشبک) می توانند نسبت استحکام به وزن بالایی را در کنار پایداری بالای ساز های ایجاد کنند. این مقاله به بررسی کمانش کلی صفحات ساندویچی با هسته مشبک با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود می پردازد. در ابتدا صفحات ساندویچی با هسته مشبک بررسی شده و ماتریس سفتی ساختار مشبک به همراه پوسته بالایی و پایینی برای صفحات اورتوتروپیک استخراج گردیده است . سپس با ایجاد مدل اجزای محدود ساندویچ پانل با هسته مشبک تحلیل کمانش تحت بار محوری و فشار یکنواخت روی صفحه انجام شده است. نتایج این تحلیل با نتایج حاصل از تحلیل اجزای محدود صفحه ساده با ماتریس سفتی معادل ساختار ساندویچی هسته مشبک و با شرایط مرزی و بارگذاری مشابه مقایسه گردیده است. نتایج تحلیل اجزای محدود ساختار مشبک با نتایج صفحه معادل که ماتریس سفتی آن از روش تحلیلی استخراج شده است تطابق خوبی دارد. نتایج نشان م یدهد که با افزایش ضخامت ریب و پوسته بالایی و پایینی ساختار ساندویچی هسته مشبک بار بحرانی کمانش افزایش م ییابد. بطورکلی پارامترهای مختلف هندسی الگوی مشبک هسته ساندوی چپانل روی پایداری و نحوه رفتار کمانشی سازه موثر م یباشند.