سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد جبارزاده گنجه – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
جعفر اسکندری جم – دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران،مرکز کامپوزیت
محمود خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

در این مقاله به حل دقیق کمانش حرارتی صفحات دایره ای از جنس مواد تابعی دو طرفه تحت بارگذاری حرارتی یکنواخت با در نظر گرفتن تئوری کلاسیک و فرضیات غیرخطی فون کارمن در شرایط تکیه گاهی ساده و گیردار پرداخته شده است . خواص مواد نسبت به سطح میانی صفحه متقارن و طبق قانون توانی در راستای ضخامت تغییر می کند، بطوریکه سطح میانی صفحه دایره ای فلز خالص و طرفین صفحه، سرامیک خالص در نظر گرفته شده است. با بکارگیری روش انرژی معادلات غیر خطی تعادل استخراج و معادلات پایداری توسط روش تعادل در مجاورت برای تعیین دمای بحرانی کمانش مورد استفاده قرار گرفته و یک حل بسته برای آن بدست آمده است. اثر عوامل مختلف، شامل نرخ تغییرات ضخامت به شعاع ورق، شاخص کسر حجمی تغییرات درصد مواد و اثر ضریب پواسون بر روی دمای بحرانی کمانش برای دو شرایط تکیه گاه ساده و گیردارمورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل با یکدیگر و همچنین با کارهای گذشته مقایسه شده است.