سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهرداد جبارزاده – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مکانیک، مشهد، ایران
جعفر اسکندری جم – دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز کامپوزیت، تهران، ایران
محمود خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و مدرس دانشگاه غی

چکیده:

در این مقاله، رفتار کمانش حرارتی صفحات دایره ای ضخامت متغیر از جنس مواد تابعی دوطرفه تحت بارگذاری حرارتی یکنواخت با در نظرگرفتن تئوری برشی مرتبه اول و فرضیات فون کارمن در شرایط تکیهگاهی ساده و گیردار مورد مطالعه قرار گرفته است. خواص مواد نسبت به سطح میانی صفحه متقارن و طبق قانون توانی در راستای ضخامت تغییر می کند، بطوریکه سطح میانی فلز خالص و طرفین صفحه، سرامیک خالص در نظر گرفته شده است. به منظور تعیین توزیع نیروی پیش کمانش در راستای شعاعی، معادلهی غشایی با استفاده از روش پرتاب حل شده است. سپسمعادلات پایداری به کمک روش طیفی مجازی با انتخاب توابع چبیشف به عنوان توابع پایه به صورت عددی حل شده است. نتایج عددی برای شرایطتکیه گاهی ساده و گیردار و تغییرات ضخامت خطی و سهموی ارائه شده است. تاثیر پارامترهای مختلف چون شاخص کسر حجمی، پروفیل تغییرضخامت و نسبت جانبی بر رفتار کمانش این صفحات مورد ارزیابی قرار گرفته است