سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین قدیری راد – دانشکدهی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
فرزاد شهابیان –

چکیده:

یکی از فراوانترین و متنوعترین فرمهای سازهای که در دنیای فیزیکی یافت میشوند، پوستهها هستند. پوستهها دارای این خصوصیت میباشند که حجمی از فضا را از بقیهی آن جدا نموده و با این عمل شرایط مختلفی از جمله حرارتی، صوتی و نیرویی داخل پوسته با شرایط خارج از آن متفاوت خواهد شد. یکی از مهمترین انواع پوستهها، پوستهی استوانهای است که کاربرد وسیعی در بسیاری از شاخههای مهندسی دارد. به عنوان مثال در هواپیماها، فضاپیماها، برجهای خنککننده، رآکتورها و … پوستههای استوانهای به کار میروند. در این مقاله، ابتدا روشهای نظری وتاریخچهی تحقیقات انجام گرفته در زمینهی تحلیل کمانشی پوستهها مورد بررسی قرار میگیرد. سپس به رفتار کمانشی پوستههای استوانهای دارای بازشو، با بازشوهایی در موقعیتهای مختلف با استفاده از نرمافزارANSYS پرداخته میشود و عواملی مانند ابعاد، شکل و موقعیت بازشو بررسی شده و با رسم نمودارهای مختلف میزان تأثیر هریک از عوامل بر ظرفیت کمانشی پوسته و مقادیر بهینهی آنها تعیین میگردد و در پایان روشهای مختلف تقویت پوستههای استوانهای دارای بازشو مورد بررسی قرار میگیرند