سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد کرمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کر
علیرضا سعیدی – دانشیار بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی محمدی مهر – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله، کمانش غیر محلی نانولولههای کربنی چندجداره بربستر الاستیک تحت بارگذاری ترکیبی پیچشی و محوری مورد تحلیل قرار میگیرد. اثرات محیط الاستیک، از قبیل ثابت فنری نوع وینکلر و ثابت برشی نوع پاسترناک، به علاوه نیروی واندروالسنه تنها بین دو جداره مجاور، بلکه بین همه جدارههای نانولوله کربنی چندجداره در نظر گرفته شده است. بر اساس تئوری الاستیسیته غیرمحلی و با استفاده از مدل مکانیک محیط پیوسته، مدل چند پوستهای برای تحلیل بار کمانش بحرانی غیر محلی نانولوله کربنی چندجداره ارائه میشود. از نتایج بدست آمده میتوان مشاهده کرد که بار کمانش بحرانی با استفاده از مکانیک محیط پیوسته کلاسیک از بار کمانشبحرانی غیر محلی بزرگتر است. نتایج نشان میدهد که بار محوری فشاری باعث کاهش بار بحرانی شده، در حالیکه بار محوری کششی بار کمانش بحرانی را افزایش میدهد.