سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید احمدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی
بهزاد کلانتری – عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
امیرحسین شفیعی – دانشجوی دکتری مکانیک خاک و پی
علیرضا اسکندری نژاد – دانشجوی دکتری مکانیک خاک و پی

چکیده:

طبق قانون جریان مرتبط زمانی که خاک ها تحت برش قرارمیگیرند زاویه اتساع به وجود آمده دراثر برش برابر با زاویه اصطکاک داخلی خاک می باشد درحالیکه در واقعیت نتایج آزمایشگاهی مقدار زاویه اتساع را کوچکتر از زاویه اصطکاک نشان میدهند از این رو دراین مطالعه فشار محرک لرزه ای خاک درپشت دیوار حائل با ملاحظه قانون جریان غیرمرتبط که زاویه اتساع را بطور دقیق تری لحا ظم یکند تعیین شده است درمطالعه حاضر از روش تحلیل حدی کران بالا همراه با مکاهنیزم گسیختگی انتقالی مجاز کینماتیکی برای تعیین فشار محرک لرزه ای استفاده شدها ست نتایج تحلیل شبه استاتیکی نشان میدهد که افزایش زاویه اتساع بصورت قابل ملاحظه ای موجب کاهش فشار محرک لرزه ای درپشت دیوار حائل می گردد مقایسه نتایج بدست آمده از تحلیل حاضر با نتایج تحلیلی موجود درادبیات تحقیق حاکی از تطابق خوب نتایج مطالعه حاضر در حالت برقراری قانون جریان مرتبط با دیگر نتایج می باشد.