سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسرین آخوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه بیرجند
احمد آریافر – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند

چکیده:

امروزه روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل داده های ژئوشیمی اکتشافی توسعه یافته اند که یکی از روش های مؤثر ، رگرسیون چند متغیره می باشد. در این روش روابط علت و معلولی در یک کانسار معدنی مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق، هدف تحلیل کانی سازی در کانسار منطقه همیچ که در فاصله ۱۴۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان بیرجند واقع شده است، می باشد. برای این منظور تعداد ۳۹۶ نمونه لیتوژئوشیمیای که از گمانه های اکتشافی گرفته شده مورد بررسی قرار گرفته است. برای مدلسازی آماری داده ها از نرم افزار Statistica استفاده گردیده است. در این ابزار امکان برازش مدل های خ طی و غیر خطی بر داده ها وجود درد. از اینرو مدل های خطی و غیر خطی مختلف بر داده های مورد مطالعه برازش گردید که در نتیجه آن یک مدل خطی دو ضابطه ای با ضریب قوت ۰/۸۱ بر داده ها برازش شد. این مدل نشان می دهد که کانی سازی مس در منطقه متأثر از کانی سازی طلا می باشد. به عبارتی دیگر متغیر تأثیر گذار بر میزان تمرکز مس، عنصر طلا می باشد. علاوه بر این مشخص گردید که مدلهی غیر خطی برای تحلیل کانی سازی در کانسار همیچ مناسب نمی باشند. نتایج چنین تحقیقاتی می تواند برای بهینه کردن عملیات اکتشاف مفید واقع گردد.